[rcp_profile_editor]

כאן ניתן לשנות את פרטים אישיים וכן להחליף סיסמה

חשוב: כדי לשנות יש להכניס סיסמה זהה בשדה סיסמה וגם בשדה שתחתיו. לאחר החלפת סיסמה צריך להכנס מחדש למערכת.